Zbiory / Działy

Podstawowym zadaniem statutowym muzeum jest gromadzenie, katalogowanie, naukowe opracowywanie zbiorów oraz ich udostępnianie, a ponadto prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej.

Dział historyczny

Historia Praszki ma swoje odzwierciedlenie tak w wystawach stałych prezentowanych w Muzeum jak i zbiorach gromadzonych w dziale historycznym. Należy on do największych działów w Muzeum i gromadzi szeroki aspekt zabytków związanych z wieloraką działalnością jej dawnych mieszkańców.

Dział etnograficzny

W dziale tym gromadzone są eksponaty dokumentujące życie codzienne mieszkańców naszego regionu. Liczba zbiorów etnograficznych łącznie osiąga około 1200 eksponatów.

Dział archeologiczny

W naszym Muzeum przechowywane są zabytki archeologiczne z dawnego cmentarzyska znajdującego się na
wzgórzu „Bugaj” w Praszce.

dział sztuki

Muzeum w Praszce gromadzi również zabytki sztuki i rzemiosła artystycznego, na które składają się przede wszystkim zabytkowa porcelana, meble oraz malarstwo.

dział przyrodniczy

Podstawowym zadaniem działu przyrody jest dokumentowanie fauny i flory okolic Praszki. W dziale tym z gromadzone są głównie spreparowane okazy okolicznych ptaków i ssaków.

Dział techniki

Dział techniki gromadzi różnorodne zabytki, które stanowią niezwykłe uzupełnienie artefaktów gromadzonych w pozostałych działach muzealnych.

Skip to content