Dział historyczny

Historia Praszki ma swoje odzwierciedlenie tak w wystawach stałych prezentowanych w Muzeum jak i zbiorach gromadzonych w dziale historycznym. Należy on do największych działów w Muzeum i gromadzi szeroki aspekt zabytków związanych z wieloraką działalnością jej dawnych mieszkańców.

Do najważniejszej grupy należą archiwalia. Stanowią cenny zbiór artefaktów będący wartościowym materiałem badawczym. Ukazują bardzo bogate i różnorodne formy działalności mieszkańców miasta, okolicznych miejscowości i nie tylko. Integralną częścią są źródła do dziejów rzemiosła praszkowskiego (dyplomy cechowe, czeladnicze, karty rzemieślnicze czy różnego rodzaju zaświadczenia). W ciągu ostatnich dwóch lat część tych zbiorów poddano gruntownej konserwacji. Następna grupa artefaktów związana jest z szeroko pojmowaną ochroną zdrowia. Przyczyną szczególnego zainteresowania pracowników Muzeum w Praszce tą problematyką jest przeznaczenie części kamienicy, w której znajduje się muzeum, do celów aptecznych. Do 1952 roku na parterze budynku znajdowała się apteka, należąca do Władysława Łuckiego. Na pierwszym piętrze funkcjonował gabinet znanego i cenionego w Praszce lekarza doktora Władysława Szczepańskiego, którego dyplom ukończenia studiów medycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim znajduje się w zbiorach naszej placówki. W skład tej części zbiorów wchodzi kolekcja sygnatur aptecznych (nie tylko z Praszki, ale również z aptek z ziemi wieluńskiej, a także i innych części ziem polskich.) oraz recept wystawianych przez lekarzy z Praszki, Gorzowa Śląskiego, Olesna, Wrocławia itp.

Następna grupa archiwaliów związana jest z oświatą. W jej skład wchodzą dokumenty uczniowskie (świadectwa, legitymacje) nauczycielskie (dyplomy, zaświadczenia itp.). Do tej grupy można zaliczyć także i dokumenty wytwarzane przez miejscowe szkoły. W naszych zbiorach znajduje się archiwum publicznej szkoły w Skotnicy. Warto wspomnieć również o kolekcji starych podręczników szkolnych oraz wyposażenia uczniowskiego i szkolnego. Inną grupę stanowią zabytki związane z życiem społecznym mieszkańców Gminy Praszka (dokumenty różnych organizacji, legitymacje, zaświadczenia, ulotki, afisze) czy życiem gospodarczym (akty kupna–sprzedaży). Do tej grupy można zaliczyć także zbiór plomb towarowych.

W dziale historycznym znajdują się też i tłoki pieczętne. Do najstarszych należy pieczęć Zgromadzenia Cechu Szewskiego w Praszce. Ponadto posiadamy też pieczęcie organizacji i firm działających w naszym mieście.

Kartografia to następny zbiór artefaktów gromadzonych w dziale historycznym. Najstarszym zabytkiem jest mapa Rzeczypospolitej z 1791 roku. Ponadto mapy i plany dóbr okolic Praszki z II połowy XIX wieku (m.in. plan dóbr Tomasza Potockiego), plan miasta Praszki z 1930 roku. Uzupełnieniem tej części są mapy Europy wschodniej i środkowej od II połowy XIX do początku XX wieku (w tym niemiecka mapa obszaru działań wojennych podczas I wojny światowej z 1916 roku) oraz mapy Śląska. 

Kolejną częścią działu historycznego jest numizmatyka. Gromadzi banknoty, monety, pieniądz zastępczy i żetony. Muzeum w Praszce posiada bardzo ciekawą kolekcję pieniądza zastępczego, tak bonów jak i monet. Obejmują ona tereny Górnego i Dolnego Śląska, ziem dawnego zaboru rosyjskiego i austriackiego, terenów niemieckich itp. Inna grupa to banknoty głównie polskie, rosyjskie, niemieckie. Najstarszy z nich to bilet skarbowy z 1794 roku, uważany za pierwszy polski banknot. Grupa monet obejmuje szeroki zakres chronologiczny. Znajdują się w nim tak monety  antyczne – greckie, rzymskie, z okresu średniowiecza – bizantyjskie, zachodnioeuropejskie, czeskie (grosze praskie) oraz monety nowożytne. W grupie monet polskich znajdują się monety emitowane w okresie panowania dynastii Jagiellońskiej, monety królów polskich epoki nowożytnej, z okresu zaborów i II Rzeczypospolitej oraz artefakty z okresu po 1945 roku. Niezwykle ciekawym uzupełnieniem tej grupy artefaktów są żetony historyczne i współczesne. Medale stanowią niezwykle ważną część zbiorów historycznych Muzeum w Praszce. W ich skład wchodzą medale związane z Praszką. Są w nim również medale polskie, niemieckie, rosyjskie z różnych okresów.

Falerystyka to następny fragment zbiorów działu historycznego. W jego skład wchodzą ordery i odznaczenia, w przeważającej części polskie. Do najciekawszych należą: Order Virtuti Militarii V klasy i Krzyż Walecznych Władysława Łuckiego, odznaczenia z okresu II Rzeczypospolitej oraz po 1945 roku. Ciekawą kolekcją są odznaczenia Ochotniczej Straży Pożarnej. W zbiorach Muzeum w Praszce znajduje się zbiór ryngrafów, stanowiący niezwykle ważny aspekt naszej narodowej historii
i tradycji patriotycznej.

Niezwykle cennymi artefaktami są weksylia, to jest sztandary. Zbiór tych ważnych i cennych  zabytków obejmuje pamiątki po Ochotniczych Strażach Pożarnych Gminy Praszka (najstarszy z 1927 roku z OSP w Przedmościu), szkołach (najstarszy
z 1938 roku ze szkoły w Praszce) organizacjach i instytucjach z naszego terenu.

W dziale historycznym znajdują się też umundurowanie żołnierzy polskich
z czasów II wojny światowej oraz po 1945 roku. Ciekawym elementem tej części działu jest współczesne umundurowanie Straży Miejskiej i innych służb działających
w naszym kraju. 

Ważną częścią jest zbiór ikonograficzny – pocztówek oraz fotografii. Obok pocztówek z Praszki i okolic w naszych zbiorach znajduje się kolekcja pocztówek związana z Janem III Sobieskim oraz Janem Pawłem II  oraz pocztówki patriotyczne
z okresu II Rzeczypospolitej.

Skip to content