Regulamin zwiedzania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2017 Dyrektora Muzeum w Praszce z dnia 08.11.2017 r.

REGULAMIN ZWIEDZANIA  MUZEUM W PRASZCE

& 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin dotyczy Muzeum w Praszce – zwanym dalej „Muzeum”
2. Muzeum czynne jest przez cały rok.
3. Niedziela po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu grup zorganizowanych jest
dniem, w którym wstęp do Muzeum jest bezpłatny.
4. Muzeum zamknięte jest dla zwiedzających: w 1 stycznia, Wielką Sobotę, pierwszy
i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada,
11 listopada, 24, 25, 26 grudnia.
5. Przebywanie na terenie Muzeum w dniach kiedy Muzeum jest zamknięte wymaga
zgody Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej.
6. Zgody Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej wymaga:
a. wjazd pojazdów na teren Muzeum;
b. prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej
c. organizowanie akcji reklamowych, happeningów i tym podobnych wydarzeń.
7. Zakazuje się prowadzenie na terenie Muzeum akwizycji.
8. W szczególnych sytuacjach, ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac
remontowych, konserwatorskich lub innych Dyrektor może ograniczyć lub wyłączyć
z dostępu do sal, wystaw lub taboru kolejki wąskotorowej.
9. Osoby biorące udział w imprezach muzealnych, warsztatach, lekcjach muzealnych,
wystawach, konferencjach, sesjach, seminariach itp. wyrażają zgodę na publikację
swojego wizerunku. Osoby pełnoletnie lub opiekunowie osób nieletnich mogą
zastrzec sobie swój wizerunek w formie pisemnej przed lub w trakcie trwania
w/w imprezy.
& 2
ORGANIZACJA RUCHU ZWIEDZANIA
1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
2. Wielkość grup określa Muzeum w zależności od posiadanych możliwości
i dostępnej oferty.
3. W przypadku rażącego spóźnienia się uprzednio zgłoszonej grupy, Muzeum
zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu zwiedzania, zajęć lub ich anulowania.
4. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać Muzeum tylko w obecności przewodnika
lub osoby upoważnionej.
5. Osoby indywidualne mogą zwiedzać Muzeum tylko w obecności opiekuna
ekspozycji lub osoby upoważnionej.
6. Usługa przewodnika jest w Muzeum bezpłatna.
7. Rezerwacja terminu zwiedzania oraz innych usług świadczonych przez Muzeum
(lekcje muzealne, warsztaty itp.) dla grup zorganizowanych należy dokonać
z minimum jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub osobiście w kasie
Muzeum, u Dyrektora lub pracownika merytorycznego.
8. W Muzeum obowiązuje ruch pieszy, za wyjątkiem osób niepełnosprawnych oraz
matek z małymi dziećmi.
9. Ostatnie wejście do Muzeum możliwe jest najpóźniej na pół godziny przed jego
zamknięciem.
10. Muzeum objęte jest monitoringiem wizyjnym.
& 3
BILETY WSTĘPU
1. Podstawą wejścia na ekspozycje stałe i czasowe jest posiadanie ważnego biletu
wstępu.
2. W dni, w których wstęp do Muzeum jest wolny należy zgłosić przybycie
zgłoszonej grupy zorganizowanej w kasie Muzeum.
3. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.
4. Wysokość opłat za wstęp do Muzeum oraz inne świadczone usługi ustalane są
odrębnymi zarządzeniami dyrektora Muzeum.
5. Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:
a. uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studentom studiów dziennych
oraz doktoranckich będących obywatelami państw Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarii oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA);
b. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom socjalnym, kombatantom,
osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny i Kartę Seniora.;
c. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” odznaką
honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
d. członkom Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego;
6. Zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum przysługuje:
a. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Virtuti Militari,
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
b. pracownikom muzeów polskich;
c. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady
Ochrony Zabytków (ICOMOS);
d. osobom posiadającym Kartę Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września
2007 r. O Karcie Polaka (Dz.U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
e. opiekunom grup.
7. Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie ze wstęp zobowiązane są do
okazania stosownego dokumentu.
& 4.
WYKONYWANIE ZDJĘĆ I FILMOWANIE
1. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów, ekspozycji muzealnych oraz wydarzeń
przez zwiedzających jest bezpłatne.
2. W pomieszczeniach zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł
światła oraz statywów.
3. Podczas wykonywania zdjęć lub filmowania zabrania się dokonywania zmian
w obrębie ekspozycji muzealnych.
4. Wykonywanie zdjęć i filmowanie nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
5. Wykonywanie zdjęć i filmowanie do celów komercyjnych (sesje fotograficzne
i filmowe, publikacje itp.) i naukowych (prace, publikacje itp.) wymaga zgody
dyrektora Muzeum i zawarcia pisemnej umowy.
6. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania na terenie Muzeum
rozpatrywane są indywidualnie.
& 5.
W MUZEUM OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZAKAZY
1. W Muzeum obowiązuje zakaz:
a. dotykania eksponatów, elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz;
b. wnoszenia i spożywania w Muzeum lodów, słodyczy, napojów, owoców, kanapek
itp.;
c. wchodzenie do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania lub z niego
czasowo wyłączonych;
d. palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc wyznaczonych;
e. używania i rozniecania ognia;
f. wprowadzenia psów i innych zwierząt;
g. niszczenia mienia Muzeum (w tym wszelkiego rodzaju urządzeń mechanicznych
i elektronicznych);
2. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się
w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez
innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte zachowania w miejscach
publicznych.
& 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji, organizowanych imprez
oraz cen biletów zamieszczane są na planszy informacyjnej, znajdującej się przed
wejściem do Muzeum, w kasie biletowej, na plakatach, na stronie internetowej
Muzeum.
2.Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum dyrekcja nie ponosi
odpowiedzialności.
3. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w szatni Muzeum płaszczy, dużych
toreb, plecaków, parasoli, wózków, i innych dużych przedmiotów.
4. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor Muzeum w godzinach
urzędowania Muzeum.
5. Wejście do muzeum wiążę się jednoznacznie z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Skip to content