RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W MUZEUM W PRASZCE

W związku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 dotyczącym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tzw. RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum w Praszce, Plac Grunwaldzki 15; 46-320 Praszka
2. Muzeum w Praszce wyznaczyło Inspektora Danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres mailowy: iod@praszka.pl, telefonicznie + 48 34 35 92 482 lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: wysyłania podziękowań za przekazane dary do zbiorów Muzeum w Praszce, zaproszeń, plakatów, informacji
o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum
w Praszce, promowanie marki Muzeum w Praszce.
4. Dane, które posiadamy: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, mail, numer telefonu, nie będę udostępniane osobom trzecim oraz innym podmiotom.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy podstawa przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, oraz prawo cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Dane osobowe są przetwarzane w Muzeum w Praszce na podstawie art. 6 ust. 1 RODO. W każdej sprawie dotyczącej Pani/Pana danych osobowych gromadzonych w bazie danych Muzeum w Praszce można się kontaktować pod adresem e-mail muzeum@praszka.pl.
7. Ma prawo Pani/Pan do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Dane osobowe użytkowane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
9. Muzeum w Praszce nie korzysta ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, a dane przetwarzane przez muzeum nie są profilowane.
10. Nagrania z monitoringu wizyjnego w obiektach Muzeum w Praszce są przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia i przechowywane przez czas nie dłuższy niż 3 miesiące od daty nagarnia.

Skip to content