Prof. Konrad Jażdżewski

Prof. dr hab. Konrad Jażdżewski był pomysłodawcą odtworzenia przedwojennego Muzeum w Praszce oraz spadkobiercą zabytkowej kamienicy przy Placu Grunwaldzkim nr 15, którą w 1975 r. przekazał na cele muzealne wraz z budynkami gospodarczymi i ogrodem.

W 2015 r. dokonano gruntownego remontu sali oraz reorganizacji ekspozycji poświęconej pamięci profesora. Obecna wystawa prezentuje fotografie oraz przedmioty dokumentujące życie i pracę naukowo-badawczą tego wybitnego polskiego archeologa, w tym publikacje jego autorstwa oraz medal wybity przez jego uczniów z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej.

Konrad Jażdżewski urodził się w Kluczborku 23 listopada 1908 r. Jego rodzicami byli przemysłowiec Henryk Jażdżewski oraz pochodząca
z Praszki Cecylia z domu Łucka. W latach 1926-1930 studiował archeologię na Uniwersytecie Poznańskim pod kierunkiem prof. dr hab. J. Kostrzewskiego. Jeszcze jako student w latach 1925-1926 współtowarzyszył swemu mistrzowi w wykopaliskach archeologicznych na terenie praszkowskiego cmentarzyska kultury łużyckiej z VIII w. p.n.e. K. Jażdżewski w 1931 r. kontynuował samodzielne badania archeologiczne na wzgórzu Bugaj. W 1935 r. obronił na Uniwersytecie Poznańskim doktorat zatytułowany „Kultura pucharów lejkowatych
w Polsce Zachodniej i Środkowej”, natomiast w 1939 r. uzyskał habilitację pracą „Cmentarzyska kultur ceramiki wstęgowej i związane z nimi ślady osadnictwa w Brześciu Kujawskim”.

W latach 1927-1939 K. Jażdżewski pozostawał pracownikiem Instytutu Prehistorii Uniwersytetu Poznańskiego, Muzeum w Poznaniu oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił mu objęcie posady profesorskiej w Katedrze Prehistorii Uniwersytetu Wileńskiego. W latach 1939-1944 pełnił zastępczo obowiązki dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego w okupowanej Warszawie. W 1945 r. K. Jażdżewski współtworzył Uniwersytet Łódzki, a następnie pełnił funkcję profesora Katedry Archeologii w latach 1945-1972. Dnia 21 III 1945 r. założył Miejskie Muzeum Prehistoryczne w Łodzi, był wieloletnim dyrektorem tej placówki w latach 1945-1979. W okresie 1954-1960 r. K. Jażdżewski kierował Zakładem Archeologii Polski Środkowej IHKM PAN. Ponadto był członkiem wielu komisji i komitetów badających problemy kultury materialnej.

K. Jażdżewski zmarł 21 kwietnia 1985 r. w Łodzi. Był autorem ponad 300 prac naukowych, monografii, rozpraw, artykułów i polemik wydanych w 8 językach oraz redaktorem cenionych czasopism naukowych m.in. „Z otchłani wieków”, „Glosarium Archeologicum”. W swej pracy dydaktycznej
i publicystycznej kładł nacisk na konieczność prowadzenia przez archeologów badań terenowych oraz potrzebę publikowania do powszechnej wiadomości wyników wykopalisk. Wychował liczną rzeszę archeologów, którzy kontynuują prace zaczęte przez swego mentora.Skip to content