wyszukiwarka


Wystawy czasowe

Facebook

Znaczek Turystyczny

Opolska karta duzej rodziny

Opolska karta rodziny i seniora

Deklaracja dostępności Muzeum w Praszce

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
MUZEUM W PRASZCE

Deklaracja dostępności strony internetowej.

Muzeum w Praszce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

http://www.muzeum.praszka.pl/

Data publikacji strony internetowej: 10.07.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 02.10.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-17

Treści lub funkcje niedostępne

Brak skalowalności czcionki i możliwości wyboru tła kontrastowego. Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

adres e-mail: muzeum@praszka.pl, telefon: 34 3591 185

Informacja zwrotna

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności: nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków:

Muzeum w Praszce mieści się w kamienicy, pochodzącej z drugiej połowy XIX wieku, mieszczącej się, przy Placu Grunwaldzkim 15 w Praszce. Obiekt Muzeum posiada podejście do budynku z poziomu chodnika prowadzącego do budynku. Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (czterostopniowe, wysokie schody), poręcze. W ramach trudności z wejściem, pracownik Muzeum wychodzi do zwiedzającego. Istnieje możliwość wejścia na teren Muzeum od strony ulicy Słowackiego, gdzie wejście do Muzeum posiada tylko jeden schodek. Możliwość ta istnieje po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu z podaniem daty i godziny. Wejście na piętro możliwe jest tylko poprzez schody, w tym celu pomocy udzielają pracownicy Muzeum.

Dostosowanie schodów

Schody przy wejściu głównym w Muzeum w Praszce są czterostopniowe i zabezpieczone obustronną poręczą. Schody wewnątrz budynku posiadają 21 schodów i zabezpieczone są jedną poręczą. Pomiędzy niektórymi salami nie ma progów. Przy wejściu do sali plenarnej oraz dwóch sal wystawienniczych są po dwa schodki.

Dostosowanie wind

W budynku nie są dostępne windy.

Dostępność pochylni

W budynku nie są dostępne pochylnie.

Dostępność platform

W budynku nie są dostępne platformy.

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie są dostępne informacje głosowe.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Na parkingu umiejscowionym od strony Placu Grunwaldzkiego znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

W Muzeum w Praszce obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

1. zapewnienie komunikacji z Muzeum na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik Muzeum schodzi do Zwiedzającego z niepełnosprawnością ruchową.

Muzeum w Praszce nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

 

Muzeum w Praszce czynne dla zwiedzających w godzinach:

poniedziałek – piątek   9:00 - 14:00

soboty 9:00 - 13:00

niedziela 9.00 - 13.00 (po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu dla grup powyżej 10 osób)

 

dane kontaktowe:

tel. 34 3591 185

mail: muzeum@praszka.pl


Copyright by Muzeum w Praszce 2015